Кафедра англійської філології

Білоус Аліна Анатоліївна

доцент, кандидат філософських наук

Білоус Аліна Анатоліївна у 1988 році вступила до Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов (ГДПІІМ) на факультет англійської мови, який закінчила у 1993 році та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та російської мов і зарубіжної літератури.

Основні етапи педагогічної діяльності:

З 1993 року працювала викладачем кафедри методики викладання іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

У 2001 році була зарахована до аспірантури денної форми навчання ГДПІІМ (кафедра філософії та політології). У 2010 році захистила дисертацію за темою «Соціально-філософські виміри громадянського суспільства: центральноєвропейська версія» (спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

З 2005 р. по 2010 р. виконувала обов’язки керівника педагогічної практики у ГДПІІМ.

У 2011 році була призначена на посаду декана факультету заочного та дистанційного навчання; переведена у 2012 році на посаду керівника навчально-наукового центру заочного навчання та післядипломної освіти.

З 03.09.2015 р. по 31.08.2020 р. Білоус А.А. працювала доцентом кафедри англійської мови факультету перекладачів КНЛУ.

З 01.10.2015 р. по 31.08.2017 р. виконувала обов’язки заступника декана факультету перекладачів на громадських засадах.

З 01.09.2020 р. по теперешній час Білоус А.А. працює доцентом кафедри англійської філології факультету романської філології і перекладу.

Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 27 років.

Основні публікаці:

1. Білоус Аліна. Етико-правові виміри громадянського суспільства в Східній та центральній Європі. \\ Схід. 2009. № 1 (92). С.103-106.

2. Білоус Аліна, Пасько Ярослав. Соціокультурні чинники громадянського суспільства: Центральна Європа та Україна. // Схід.- 2009. № 8 (99). С.125-129.

3. Білоус А.А. Громадянське суспільство в Центральній Європі: ціннісні виміри. \\ Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред.. В.В. Лях. Вип. 88. К., 2009. С. 52-62.

4. Білоус Аліна. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа. // Схід. 2010. № 1(101). С.98-101.

5. Білоус А. А. Концептуальна модель професійно-методичної підготовки вчителя до особистісно орієнтованого навчання іноземних мов у середній школі / Аліна Анатоліївна Білоус // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя. 2010. Вип. 6 (59). С. 186–191. Фахове видання.

6. Білоус А. А. Спецкурс «Допрофільна підготовка учнів основної школи засобами іноземної мови з орієнтацією на філологічний профіль» як компонент змісту професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови / Аліна Анатоліївна Білоус // Гуманізація навчально-виховного процесу : Збірник наукових праць. Випуск L. Частина ІI / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. Слов’янськ : СДПУ, 2010. С. 52–60.Фахове видання.

7. Білоус А. А. Психолого-педагогічні умови формування методичної компетенції вчителя іноземної мови старшої профільної школи / Аліна Анатоліївна Білоус // Актуальні проблеми філології: мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : Зб. наук. праць. Маріуполь: МДГУ, 2010. С. 181 – 186. Фахове видання.

8. Білоус А. А. Науково-дослідницька діяльність як фактор розвитку професіоналізму майбутнього вчителя іноземної мови середньої школи / Аліна Анатоліївна Білоус // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя. 2011. Вип. 13 (66). С. 237–245. Фахове видання.

9. Білоус А. А. Технології формування методичної готовності майбутнього вчителя до навчання іноземних мов у старшій профільній школі / Аліна Анатоліївна Білоус // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя. 2011. Вип. 15 (68). С. 249–257. Фахове видання.

10. Білоус А. А. Професійні мотиви як чинник формування компетентності самонавчання у майбутніх учителів іноземних мов / А. А. Білоус, Л. Я. Зєня // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. Спецвип. 13: Ч. 1. Слов’янськ : ДДПУ, 2013. С. 19–28.Фахове видання.

за матеріалами конференцій:

1. Сучасні концепції громадянського суспільства. \\ Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка. Т.6. Донецьк. Східний видавничий дім. 2005. С.157-162.

2. Ціннісно-нормативна легітимація особи в українській соціальності. \\ Релігія і сучасні ідеології: інтеграція або протистояння: Матеріали ХХУІ Міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта». 2009. С. 101-102.

3. Сучасний інтелектуал в ціннісному вимірі: Центральноєвропейський контекст. \\ Роль релігійних та світських інтелектуальних еліт у розбудові громадянського суспільства. Матеріали ХХУП міжнародної науково-практичної конференції. Донецьк: ІІШІ «Наука і освіта». 2010. С. 68-69.

4. Ціннісні виміри розвитку особи: центральноєвропейський контекст. Філософія у сучасному світі. Матеріали регіональної наукової конференції. Донецьк: ДонНУ 2010. С. 83-84.

5. Діагностика методичної готовності вчителя до навчання іноземних мов учнів профільної школи / Зєня Л.Я., Білоус А.А. // Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах :  мова, література, історія : матеріали ІVМіжнародної наукової конференції, 17-18 квітня 2014 р., Горлівка. Горлівка : Видавництво ПП «Колегія», 2014. С. 34-39.

6. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутнього перекладача до оволодіння перекладом як видом кроскультурного посередництва / Зєня Л.Я., Білоус А.А.  // «Україна і світ: діалог мов та культур»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 29 березня – 31 березня 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінг. ун-т.: Вид. центр КНЛУ, 2017.

7. Культурологічний підхід до формування англомовної граматичної компетентності // «Україна і світ: діалог мов та культур»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 12 квітня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінг. ун-т. : Вид. центр КНЛУ, 2018. С. 189-200.

8. Формування комп’ютерної і комунікативної культур майбутнього інженера-програміста у процесі комп’ютерного навчання англійського діалогічного мовлення /  Деркач І. В., Білоус А. А. // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 20-22 березня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 400—403.

9. Поширення розумності – визначальна інтенція та імператив розвитку громадянського суспільства // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 17 черв. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. К. : Вид. центр КНЛУ, 2020.

10. Соціальний капітал і дискурсивні практики громадянського суспільства / А. Білоус, І. Деркач. Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 100-річчя заснування ДВНЗ «Донецький національний технічний університет») – матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Покровськ, ДонГУ, 9-10 квітня 2020 року) / Переднє сл. проф. Марія Кашуба, відп. ред. проф. Нікульчев М. О. Покровськ : ДВНЗ «ДонГУ», 2020. С. 19-23.

11. Права людини як символ гідності / А. Білоус, І. Деркач. Сучасний рух науки – матеріали XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 8-9 жовтня 2020 р.) Дніпро, 2020. Т. 1. С. 76-77.

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]