Кафедра англійської філології

Вибіркові дисципліни

Курси за вибором

Перший (бакалаврський) рівень

ІІ курс (ІІІ семестр)

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

Курс «Фонетичні процеси сучасної англійської мови» спрямований на розвиток мовної компетентності студентів. Метою дисципліни є удосконалення та автоматизація вимовних навичок студентів, засвоєння елементів теорії про фонетичні процеси в сучасній англійській мові (американський та британський варіанти), необхідних для оволодіння вимовою. Завданнями курсу є: 1) усувати риси, які створюють ефект іншомовного акценту; 2) ознайомити студентів з основними поняттями, термінологією та методологією у галузі вивчення фонетики англійської мови; 3) засвоїти базові відмінності між основними вимовними варіантами англійської мови (британським та американським); 4) підвищити комунікативну компетентність студентів шляхом формування навичок переносу автоматизованої вимови з підготовленого в непідготовлене мовлення.

Зміст курсу передбачає вивчення теорії, розвиток та автоматизація навичок використання даних фонетичних процесів у вимові: редукція; асиміляція; наголос у висловленні/логічний наголос; інтонація в різних комунікативних типах висловлень; елізія; гортанне змикання (Glottal Stop); альвеолярне/ударне ковзання (Flapped T); способи поєднання слів в усному мовленні.

Форма контролю: залік

Курс «Граматичні категорії іменних частин мови» передбачає вивчення таких частин мови як іменник, прикметник, займенник, числівник та артикль. Метою дисципліни є розвиток граматичних навичок, отриманих на попередніх етапах вивчення граматики, що загалом розширить граматичну компетенцію студентів та попередить типові помилки.

      Предметом даного спецкурсу є категорії числа, відмінку, роду іменника, його типи з точки зору семантики та структури, приклади конкретизації абстрактних необчислюваних іменників. Увага звертається на вживання артиклів перед різними групами іменників. Щодо прикметника, предметом вивчення є категорія ступенів порівняння, їх утворення, особливості функціонування, субстантивація та порядок вживання прикметників різного значення перед іменником. Оскільки різні типи займенників мають свої категорії та лексичні значення, кожен тип розглядається окремо. Числівники із категоріальними значеннями кількості та порядку вивчаються разом з їх структурними видами. Практичні завдання з курсу включають вправи, тестові завдання, аналіз граматичних явищ на рівні речення, абзацу, тексту та коротких художніх форм.

Форма контролю: залік.

Курс «Аналітичне читання британської літератури» спрямований на розвиток англомовної комунікативної компетенції студентів на основі британського художнього дискурсу. Метою дисципліни є вдосконалення культури усного та писемного мовлення студентів за допомогою читання та обговорення аутентичних британських художніх текстів, виконання різноманітних комунікативно спрямованих завдань на збагачення словникового запасу і виправлення типових граматичних та фонетичних помилок.

Зміст дисципліни передбачає активізацію знань студентів з літературознавства і стилістики англійської мови з метою всебічного аналізу британського художнього дискурсу і надбання студентами індивідуального підходу до інтерпретації тексту.

Форма контролю: залік.

ІІ курс (IV семестр)

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

Курс “Підготовка проектів англійською мовою” спрямований на ознайомлення студентів з проектною технологією – комплексним видом навчальної діяльності, спрямованим на інтегративне використання різних видів іншомовного мовленнєвого спілкування з метою розв’язання певних конструктивно-практичних, інформаційних, дослідницьких, сценарних та інших проблемних і творчих завдань. Метою дисципліни є розвиток умінь у студентів створення особистісного освітнього продукту в автентичній ситуації освітньої чи соціально-культурної діяльності. Англійська мова, з одного боку, виступає в якості засобу освітньої, інформаційної,конструктивно-творчої діяльності студента, з іншого боку, в процесі створення проекту відбувається засвоєння мови, що вивчається, у різних аспектах її використання.

Зміст дисципліни передбачає ознайомлення з історією розвитку методу проектів, сутністю, ознаками та методичними характеристиками проектної технології, вимогами та труднощами її використання. Чільне місце відведено типології проектів у навчанні англійської мови і культури, етапам проектної роботи, контролю та оцінюванню проектної діяльності.

Форма контролю: залік.

Курс «Аналітичне читання американської літератури» спрямований на розвиток англомовної комунікативної компетенції студентів на основі американського художнього дискурсу. Метою дисципліни є вдосконалення культури усного та писемного мовлення студентів за допомогою читання та обговорення аутентичних американських художніх текстів, виконання різноманітних комунікативно спрямованих завдань на збагачення словникового запасу і виправлення типових граматичних та фонетичних помилок.

Зміст дисципліни передбачає активізацію знань студентів з літературознавства і стилістики англійської мови з метою всебічного аналізу американського художнього дискурсу і надбання студентами індивідуального підходу до інтерпретації тексту.

Форма контролю: залік.

Курс «Граматичні категорії дієслова англійської мови» передбачає вивчення дієслова як однієї із найважливіших частин мови, що складає ядро речення в англійській мові. Саме вживання дієслівних форм у різних часах, станах, способах дії викликає труднощі у засвоєнні граматичних основ мови. Метою курсу є розвиток граматичних вмінь та навичок вживання англійського дієслова.

Предметом вивчення даного спецкурсу є дієслова, які мають категорії особи, числа, часу, стану та способу дії. Основна увага сконцентрована на особливостях вживання часових форм дієслова, на реалізації категорії стану, представленою опозицією активний-пасивний стан, що є тісно пов’язаною з категорією особи та числа. Найбільш дискусійною категорією англійського дієслова є категорія способу дії. З урахуванням різних теоретичних потрактувань цієї категорії, на практичних заняттях будуть розглянуті типи умовних речень, що є найбільш розповсюдженим узагальненням цієї категорії та найбільш вживані граматичні структури для передачі способу дії.

Форма контролю: залік.

Курс за вибором з перекладознавства ДІМ :

Курс «Основи теорії та практики перекладу з англійської мови» знайомить студентів із поняттям перекладу, його одиниць, різновидів та підходів до його тлумачення, способами досягнення еквівалентності (трансплантацією, конвертацією алфавіту, калькуванням та трансформаціями), які застосовуються в процесі відтворення тексту оригіналу, а також еволюцією та розмаїттям галузей сучасного перекладознавства. Аналізований спектр теоретичних проблем включає питання еквівалентності та адекватності, доместикації та форенізації, а також специфіку перекладу власних назв та культурно маркованої і немаркованої лексики. Практична частина курсу спрямована на формування в студентів базових навичок перекладу з англійської на українську мову, застосовуючи текстоцентричний підхід.

Форма контролю: залік.

Курс «Ономастичні аспекти перекладу з англійської мови» знайомить студентів із поняттям аспектного перекладу різноманітних власних назв (онімів), зокрема імен людей (антропонімів), назв географічних об’єктів (топонімів) та найменувань установ і організацій (ергонімів). Аналізований спектр теоретичних проблем включає способи досягнення еквівалентності з акцентом на процесах передачі кирилічного алфавіту латинкою і латинки кирилицею, калькування та трансплантації, а також складні питання відтворення британських та американських онімів різних історичних епох, геополітичної специфіки та соціокультурного наповнення. Практична частина курсу спрямована на формування в студентів базових навичок передачі англомовних власних імен українською, застосовуючи текстоцентричний підхід.

Форма контролю: залік.

Курс «Фразеологічні аспекти перекладу з англійської мови» знайомить студентів із поняттям аспектного перекладу фразем різного рівня семантичної злитності. Аналізований спектр теоретичних проблем включає відтворення англомовних композиційних (фразеологічні сполучення, перифрастичні кліше, формулеми і сентенсеми) та некомпозиційних (ідіоматичних) фразем із позицій семантико-перекладознавчого підходу, а також способи досягнення еквівалентності з акцентом на метафоричних трансформаціях у вигляді метафоризації, деметафоризації та реметафоризації. Практична частина курсу спрямована на формування в студентів базових навичок передачі англомовних фразем українською, застосовуючи текстоцентричний підхід.

Форма контролю: залік.

ІІІ курс (V семестр)

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

Курс «Лінгвокраїнознавство (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії)» передбачає вивчення студентами мовних та культурних особливостей Великої Британії і Північної Ірландії. Метою курсу є набуття студентами лінгвосоціокультурних компетентностей і розвиток усного та писемного мовлення через вивчення студентами нових лексичних, граматичних та фонетичних явищ. Курс сприяє вивченню і автоматизації сучасних лінгвістичних одиниць та удосконаленню умінь слухачів курсу спілкуватися англійською мовою в усіх формах спілкування.

Зміст дисципліни також включає поглиблення знань про географічне положення, історико-культурні особливості та традиції Великої Британії. Слухачі курсу вмітимуть аналізувати та розрізняти діалектні та соціокультурні особливості англійської мови, а також матимуть уявлення про норми поведінки та особливості менталітету, які є властивими народу Сполученого Королівства.

Актуальність курсу полягає у тому, що у контексті сучасного розвитку англійської мови важливу роль відіграє вплив британської культури і майбутнім філологам необхідно бути обізнаними із культурою країни, мова якої вивчається та розумітися на феноменах, які впливають на розвиток англійської мови у Великій Британії та Північній Ірландії.

Форма контролю:залік.

Курс «Ділова комунікація англійською мовою» спрямований на засвоєння студентами знань ділової англійської мови і навичок активного використання сучасних форм і засобів комунікації (переговорів і дебатів, написання й виголошення офіційних промов і презентацій) у співпраці з діловими партнерами. Метою дисципліни є формування у студентів  необхідного рівня комунікативної спроможності у сферах ділового та професійного дискурсу в усній формі.

Зміст дисципліни охоплює основні аспекти у сфері бізнесу, пов’язані з пошуком роботи, діловим етикетом, співбесідою з працевлаштування, котрі за змістом стосуються різного роду ділових та професійних ситуацій.

Форма контролю: залік.

Курс “Фразеологія англійської мови” спрямований на вивчення особливостей фразеології на сучасному етапі розвитку англійської мови. Метою курсу є удосконалення навичок активного вживання фразеологізмів в англійській мові та ознайомлення студентів з найбільш вживаними та найпоширенішими ідіомами, які використовуються в процесі живого спілкування.

Зміст дисципліни також передбачає вивчення фразеологізмів пов’язаних зі сферами майбутньої діяльності студентів та сучасних підходів до концептуального аналізу фразеологічних одиниць.

Актуальність даного курсу полягає в тому, що даний аспект англійської мови перебуває в стані динамічного розвитку і, саме тому, грунтовно тлумачення семантики фразеологізмів дає змогу з’ясувати доречність вживання тих чи інших фразеологізмів в комунікативних ситуаціях, що безперечно, удосконалює рівень мовленнєвої компетенції студентів.

Форма контролю: залік.

Курс за вибором з перекладознавства ДІМ:

Курс “Лексико-граматичні трансформації при перекладі з англійської мови”. Метою даного курсу є вивчення, класифікація, аналіз закономірностей та визначення принципів застосування основних видів лексико-граматичних трансформацій у текстах, що належать до різних функціональних стилів мовлення у процесі їх перекладу з англійської мови на українською та навпаки.

А також дається короткий огляд різних точок зору відомих лінгвістів і перекладачів на застосування перекладацьких трансформацій у текстах.

Зміст навчальної дисципліни: курс має декілька тем: 1. Диференціація значень, 2. Конкретизація значень, 3. Генералізація значень, 4. Смисловий розвиток, 5. Антонімічний переклад, 6. Цілісне перетворення,7. Компенсація втрат в процесі перекладу, які вивчаються в ході лекцій, семінарів (практичних занять), що проводяться з використанням інтерактивних форм навчання.

Форма контролю: залік

Курс “Соціокультурні аспекти перекладу з англійської мови”. Мета дисципліни — аналіз проблеми соціокультурного аспекту перекладу і формування навичок перекладу культурних і соціальних реалій країни досліджуваного мови. Вивчення дисципліни сприяє формуванню лінгвістичних знань про мову та про перекладознавство зокрема. Вибір цієї дисципліни викликаний тим, що теорія перекладу є важливою частиною загальної філологічної підготовки майбутніх викладачів та перекладачів іноземної мови. Процес вивчення навчальної дисципліни спрямований на формування загальнокультурних і професійних компетенцій необхідних для успішного здійснення професійної діяльності. Успішне оволодіння курсом є частиною професійної підготовки кваліфікованого лінгвіста.

Зміст навчальної дисципліни: структурно навчальна дисципліна має декілька тем, які вивчаються в ході лекцій, семінарів (практичних занять), що проводяться з використанням інтерактивних форм навчання.

Форма контролю: залік

Курс «Прагматичні аспекти перекладу» спрямований на пояснення значимості прагматики при перекладі, яка проявляється в комунікативному ефекті перекладеного тексту. Також метою дисципліни є розкриття сутності прагматичного значення як складової частини мовного знака, підкреслити тісний взаємозв’язок між текстом перекладу і мовним колективом (реципієнтом). Розглядаються основні типи прагматичних значень — стилістична характеристика та емоційне забарвлення слова.

Зміст курсу передбачає вивчення особливостей відтворення прагматичних відносин в перекладі, аналіз різних точок зору провідних вітчизняних і зарубіжних дослідників проблем прагматики тексту. Вивчення різниці між прагматикою тексту, прагматикою автора і прагматикою перекладу. Також курс частково розглядає питання адаптації в перекладі.

Форма контролю: залік

ІІІ курс (VІ семестр)

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

      Курс “Лінгвокраїнознавство (Сполучені Штати Америки)” спрямованийна ознайомлення студентів з особливостями географічного положення. клімату та політичної системи Сполучених Штатів Америки, їх суспільно-політичного ладу, конфесійної та етнічної мобільності населення, формування національної культури, традицій та звичаїв, літератури та мистецтва, а також з найбільш важливими подіями в історії Сполучених Штатів Америки, ознайомлення студентів з американським варіантом англійської мови та навчити відрізняти його від британського.

Зміст курсу передбачає: розширення знань студентів у галузі історії, географії, політики, культури США з побутового до професійного рівня; навчання студентів вести бесіду на будь-яку з вивчених тем, висловлювати своє враження, самостійно користуватися матеріалами, обробляти отриману інформацію й робити повідомлення на задану тему. Курс сприяє підвищенню загальнокультурного рівня студентів у процесі оволодіння ними знаннями географії, історії, політики, культури даної країни.

Форма контролю: залік.

Курс «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» спрямований на забезпечення студентів знаннями та практичними навичками роботи з англомовними художніми текстами.

Метою дисципліни є навчити проводити лінгвістичний аналіз твору. Процес вивчення дисципліни спрямований на: формування базових понять та категорій лінгвістики тексту; вміння визначати тип і жанр художнього твору; розуміння особливостей композиції прозового, драматургічного та поетичного тексту; вміння виділити сюжетну лінію, сильні позиції твору; розкриття у творі імпліцитної (прихованої) інформації; здатність розпізнавати стилістичні засоби та прийоми, що створюють образність художнього тексту та допомагають розкрити його тему; вміння критично мислити, а також використовувати отримані знання на практиці.

У ході курсу студенти матимуть змогу ознайомитися із сучасними підходами до вивчення тексту, а також з методами та прийомами лінгвістичного дослідження.

Форма контролю:залік.

Курс «Мистецтво ведення дискусії англійською мовою» спрямований на ознайомлення студентів з основами ведення дискусії англійською мовою, розвиток толерантності у веденні дискусії, набуття навичок і вмінь ведення цивілізованого діалогу. Крім того, студенти навчатимуться аргументовано будувати свою позицію під час дискусії, досліджувати ситуацію, критично оцінювати та знаходити необхідну інформацію, толерантно спілкуватись з опонентами тощо. Метою дисципліни є формування міжкультурної комунікативної компетентності студентів для успішної інтеграції у глобальний простір освіти і науки, а також підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

Зміст дисципліни передбачає засвоєння принципів ведення дискусій на різну тематику, правил і норм поведінки у процесі дискусії, практику спілкування.

Форма контролю: залік.

ІV курс (VІІ семемстр)

Курс за вибором з перекладознавства ДІМ:

Курс «Переклад художніх текстів» передбачає ознайомлення філологів-перекладачів з роботою над художніми текстами, основними способами та особливостями перекладу прозових та поетичних творів. Курс також спрямований на розвиток навичок письмового перекладу з англійської на українську мову та з української на англійську. Завданнями є формування перекладацької компетентності та специфічних навичок перекладацької діяльності, засвоєння необхідних теоретичних та практичних знань, поглиблення знання англійської мови шляхом збагачення словникового запасу студентів, ознайомлення студентів з різними способами перекладу культурних реалій, власних назв, фразеологізмів, художніх засобів тощо.

Цей курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити в ньому проблемні, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оцінювати стилістичний баланс двох текстів, повною мірою передавати культурний колорит та авторську емоційність твору мовою перекладу.

Форма контролю: залік.

Курс “Переклад ділових текстів”. Основною метою курсу є забезпечення студентів знаннями, формування навичок і розвиток вмінь, необхідних для виконання письмового перекладу спеціальних текстів, що належать до ділового офіційного дискурсу у корпоративній та бізнес сферах, а також у юридичній та дипломатичній сферах. Завдання курсу: надати пояснення щодо застосованої в текстах термінології та особливостей її перекладу; розширити фонові знання студентів у вищезазначених галузях; роз’яснити шляхи здійснення різноманітних лексичних, граматичних та прагматичних трансформацій при письмовому перекладі спеціальних текстів; розвивати у студентів екстралінгвістичні вміння, необхідні для здійснення різних видів письмового перекладу.

Предметом курсу є основні поняття сучасної теорії і практики перекладу; способи і засоби передачі змістовних одиниць з мови оригіналу на мову перекладу за допомогою їх еквівалентів або відповідної заміни; лексичні, граматичні, орфографічні, синтаксичні, стилістичні та прагматичні особливості англійської та української мов для забезпечення точного і правильного перекладу.

Форма контролю: залік.

Курс «Переклад медійних текстів» забезпечує знайомство студентів з теоретичними засадами та практичними навичками роботи з сучасними англомовними медійними текстами, їх сприйняттям та перекладом. Цей курс передбачає формування у студентів екстралінгвістичних умінь, основ медіаграмотності через практику опрацювань медійних текстів. Також в основу курсу покладено ознайомлення студентів з основними сучасними теоріями дослідження медійного дискурсу, розвиток навичок критичного мислення при прочитанні медійних матеріалів, вміння розпізнавати маніпулятивні та персуазивні тактики, елементи дезінформації, пропаганди.

 Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через роботу з перекладом сучасних медійних текстів.

Форма контролю: залік.

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

Курс “Інтерпретація художнього тексту”. Метою навчального курсу є познайомити студентів із таким жанром красного письменництва як оповідання, звернути увагу на основні характеристики цього малого оповідального жанру, познайомити з англійською термінологією літературно-критичного аналізу та навчити азам аналізу художнього тексту англійською мовою та методам, що використовуються у літературознавстві. Курс має за основу автентичні неадаптовані оповідання англомовних письменників переважно ХХ століття. Серед авторів знаходяться як загальновідомі прізвища у нашій країні, так і майже невідомі пересічному читачеві імена. Художні тексти варіюються у жанрах (гумористичні, психологічні, пригодницькі, готичні і т.д.), щоб надати можливість студентам удосконалювати володіння англійською мовою та опановувати літературний аналіз, самостійно набувати та удосконалювати знання і вміння через пошук, читання, реферування художніх текстів і науково-теоретичної літератури.

Форма контролю: залік.

Курс “Історія британської літератури” має на меті ознайомити студентів із основоположними естетичними та соціокультурними тенденціями англійської літератури від давньої літератури до періоду модернізму та надати уявлення про англійську літературу в контексті тієї чи іншої історичної епохи. В ньому обговорюється творчий спадок найвидатніших представників кожної доби в історичному контексті. Студенти знайомляться з такими літературними явищами, як «англосаксонська література», «норманська література», «ренесансна література», «єлизаветинський театр», «література епохи Реставрації», «просвітницький роман», «література сентименталізму», «готичний роман», «модернізм» та ін. Літературні явища вивчаються у загальносвітовому контексті шляхом їх порівняння з попередніми та наступними періодами. Курс спрямований на поглиблення навичок володіння англійською мовою та розвиток здатності студентів самостійно набувати та удосконалювати знання і вміння через пошук, читання, реферування художніх текстів і науково-теоретичної літератури.

Форма контролю: залік.

Курс «Академічне письмо англійською мовою» розрахований для студентів ІV курсу факультету романської філології і перекладу спрямований на формування у студентів академічної культури та оволодіння навичками академічного мовлення і письма, отримання вмінь для написання наукових робіт і презентацій результатів досліджень. Сформульовані відповідним чином практичні завдання допомагають студентам засвоїти особливості жанру академічного письма; здобути практичні навички писемного мовлення, досвід збирання і вивчення фактів, самостійного пошуку й опрацювання джерел, досвід виконання як індивідуальних завдань, так і групових проектів; дозволяють їм виявити власні аналітичні, критичні та творчі здібності; критично оцінювати власну працю. Окремий акцент зроблено на організації й редагуванні власного академічного есе.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна англійська мова як засіб писемної комунікації для академічних цілей.

Метою викладання навчальної дисципліни «Академічне письмо англійською мовою» є формування англомовної комунікативної компетенції як сукупності знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективну писемну комунікацію англійською мовою.

Завдання дисципліни – вивчення особливостей функціонування англійської мови у писемній комунікації, засвоєння специфіки англомовного академічного письма через ознайомлення із сучасними оригінальними науковими текстами різних жанрів, виявлення їхніх структурних, змістових, мовно-стилістичних і риторичних рис; удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування англійською мовою; оволодіння культурою академічного письма з урахуванням канонів сучасного англомовного академічного дискурсу.

Форма контролю: залік

ІV курс (VІІІ семетр)

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

Курс “Історія американської літератури” має на меті ознайомити студентів із основоположними естетичними та соціокультурними тенденціями американської літератури від колоніального періоду до модернізму та надати уявлення про американську літературу в контексті тієї чи іншої історичної епохи. В ньому обговорюється творчий спадок найвидатніших представників кожної доби в історичному контексті. Студенти знайомляться з такими літературними явищами, як «література колоніальної доби», «Просвітництво», «американський ренесанс», «натуралізм»,  «реалізм», «література зламу віків», «втрачене покоління», «американська мрія», «модернізм» та ін. Літературні явища вивчаються у загальносвітовому контексті шляхом їх порівняння з попередніми та наступними періодами. Курс спрямований на поглиблення навичок володіння англійською мовою та розвиток здатності студентів самостійно набувати та удосконалювати знання і вміння через пошук, читання, реферування художніх текстів і науково-теоретичної літератури.

Форма контролю: залік.

Курс «Підготовка презентацій англійською мовою» спрямований на розвиток вмінь створювати і пред’являти презентації англійською мовою. Метою дисципліни є розвиток умінь у студентів готувати якісні презентації, виокремлювати найважливішу інформацію, акцентувати увагу слухачів на важливих елементах, обирати відповідний стиль мовлення, зацікавлювати і утримувати увагу слухачів, набути впевненості для виступу перед аудиторією.

Зміст дисципліни передбачає ознайомлення з етапами підготовки слайдів, правилами та порадами для написання промови для супроводу слайдів, порадами для зменшення переживання, порадами для утримання уваги аудиторії та використання їх на практиці у процесі підготовки та демонстрації власних презентацій. 

Форма контролю: залік

 Курс «Етикет ділового листування англійською мовою» спрямований на формування у студентів комунікативної компетентності у сфері міжкультурного ділового спілкування.

Зміст курсу передбачає вивчення таких аспектів:

– психолінгвістичних особливостей англомовного ділового листування;

– видів та ситуацій ділової комунікації;

– лінгвістичних маркерів офіційно-ділового стилю;

– ділової термінології;

– мовних та невербальних засобів дотримання ділового етикету;

– культури проведення ділових дискусій;

– видів комерційних листів та їх лінгвістичних особливостей;

– форм організації бізнесу;

– особливостей ведення письмових ділових переговорів.

У результаті вивчення дисципліни студенти оволодіють знаннями, вміннями та навичками письмового спілкування у типових ситуаціях ділової комунікації та набудуть здатності їх практичного застосування у різних сферах  міжнародного бізнесу.

Форма контролю : залік.

Другий (магістерський) рівень

І курс

Курс за вибором з перекладознавтсва ДІМ:

Курс “Професійно орієнтований переклад”. Основною метою курсу є забезпечення студентів знаннями, формування навичок і розвиток вмінь, необхідних для виконання письмового перекладу спеціальних професійно орієнтованих текстів у юридичній, економічній галузях, а також у галузі міжнародного права. Завдання курсу: надати пояснення щодо застосованої в текстах термінології та особливостей її перекладу; розширити фонові знання студентів у вищезазначених галузях; роз’яснити шляхи здійснення різноманітних лексичних, граматичних та прагматичних трансформацій при письмовому перекладі спеціальних текстів; розвивати у студентів екстралінгвістичні вміння, необхідні для здійснення різних видів письмового перекладу.

Предметом курсу є основні поняття сучасної теорії і практики перекладу; способи і засоби передачі змістовних одиниць з мови оригіналу на мову перекладу за допомогою їх еквівалентів або відповідної заміни; лексичні, граматичні, орфографічні, синтаксичні, стилістичні та прагматичні особливості англійської та української мов для забезпечення точного і правильного перекладу.

Форма контролю : залік.

Курс “Усний двосторонній переклад” передбачає формування у студентів навичок та умінь: користуватися основними принципами та прийомами перекладацького скоропису для швидкої і точної передачі ідеї усного повідомлення засобами мови перекладу; усвідомлювати принципи лексико-граматичної та жанрово стилістичної організації усних повідомлень англійською мовою та українською; використовувати екстралінгвістичні знання для успішної перекладацької діяльності; користуватися перекладацькими прийомами та техніками для подолання фонологічних, лексичних та граматичних труднощів у процесі сприйняття усного повідомлення.

Форма контролю : залік.

Курс “Міжкультурні аспекти перекладу” має на меті ознайомити студентів з теорією та практикою перекладу як напрямку прикладної лінгвістики та вияву міжкультурної комунікації; сформувати у студентів професійну перекладацьку компетенцію, підготувати їх до міжкультурної комунікації і професійної діяльності в сучасних умовах.

Зміст дисципліни охоплює основні концепції і теорії дослідження англійської мови як іноземної, специфіку фахової термінології, методи дослідження явищ сучасної англійської мови, аналіз сучасних поглядів на дискусійні мовознавчі проблеми (проблема значення слова, омонімію і полісемію, категорії числа та відмінка, проблема роду, різні погляди щодо дієслівних категорій, комунікативні і структурні типи речення). Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук, читання і реферування англомовної наукової літератури.

Форма контролю:залік.

Курс за вибором з лінгвістики ДІМ:

“Загальнотеоретичний курс з англійської мови” як другої іноземної розрахований для студентів другого магістерського рівня факультету романської філології і перекладу. Загальнотеоретичний курс включає основи п’яти теоретичних дисциплін: лексикології, історії, теоретичної граматики, теоретичної фонетики та стилістики англійської мови.

Метою курсу є ознайомлення студентів з етимологічним складом та граматичною будовою сучасної англійської мови в аспекті її структури та функціонування, з історією її виникнення та етапами розвитку, змінами в її фонемному складі та граматичній будові; більш детальне вивчення різних одиниць мови: фонеми, морфеми, слова, словосполучення, речення; ознайомлення з різними виразними засобами та стилістичними прийомами, які вживають автори для досягнення певної прагматичної цілі в різних комунікативних ситуаціях.

Форма контролю:залік.

ІІ курс

Курс за вибором з перекладознавтсва ДІМ:

Англійська мова: Переклад економічних і юридичних текстів.

Курс «Переклад економічних і юридичних текстів» забезпечує знайомство студентів з теоретичними засадами та практичними навичками роботи з сучасними англомовними економічними і юридичними текстами, їх сприйняттям та перекладом. Завдання курсу: надати пояснення щодо застосованої в текстах термінології та особливостей її перекладу; розширити фонові знання студентів у вищезазначених галузях; роз’яснити шляхи здійснення різноманітних лексичних, граматичних та прагматичних трансформацій при письмовому перекладі спеціальних текстів; розвивати у студентів екстралінгвістичні вміння, необхідні для здійснення різних видів письмового перекладу.

Предметом курсу є основні поняття сучасної теорії і практики перекладу; способи і засоби передачі змістовних одиниць з мови оригіналу на мову перекладу за допомогою їх еквівалентів або відповідної заміни; лексичні, граматичні, орфографічні, синтаксичні, стилістичні та прагматичні особливості англійської та української мов для забезпечення точного і правильного перекладу. Цей курс передбачає формування у студентів екстралінгвістичних умінь, основ грамотності через практику опрацювань спеціалізованих текстів.

Форма контролю: залік.