Кафедра англійської філології

Птуха Владислав Анатолійович

доцент, кандидат філологічних наук

Закінчив Київський національний лінгвістичний університет у 2006 році, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури, української мови і літератури. У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. З 2006 року працює у Київському національному лінгвістичному університеті, з січня 2018 року – на посаді доцента. В період з 2010 по 2013 роки навчався в аспірантурі цього ж університету. У грудні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Національно-культурна семантика номінативних одиниць на позначення одягу в англійській та українській мовах”. Загалом має понад 30 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Конотація як результат взаємозв’язку мови і культури / В. А. Птуха // Сучасні дослідження з іноземної філології : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Фабіан М. П.]. Ужгород : ПП “Графіка”, 2011. Вип. 9. С. 393–398.
 2. Національно-культурний компонент значення в англійських та українських мовних одиницях на позначення одягу / В. А. Птуха // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. Корольова А. В.]. К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. Ч. 1. С. 93–98.
 3. Антропоцентричні моделі артефактних номінацій одягу в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Слов’янський збірник : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Кондратенко Н. В.]. К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 17. Ч. 1. С. 196–203.
 4. Фреймова організація номінацій одягу в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Філологія” / [гол. ред. А. В. Корольова]. К. : Вид-во КНЛУ, 2012. Т. 15. № 1. С. 144–153.
 5. Номинативный аспект изучения наименований одежды в английском и украинском языках / В. А. Птуха // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : материалы VII междунар. заочной науч.-практ. конф., (Москва, 7 нояб. 2012 г.). М. : Междунар. центр науки и образования, 2012. С. 97–101.
 6. Методика фреймового моделювання структур у сучасній лінгвістиці / В. А. Птуха // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : тези доповідей XI наук. конф., (Харків, 3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. [Електронний ресурс]. С. 229–230. Режим доступу:http://www-foreign.univer.ua/news_2011/2012_03.pdf
 7. Реконструкція архетипної семантики лексем clothes та одяг в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали IV міжнар. науково-практ. конф., (Тернопіль, 15–16 трав. 2014 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. економ. ун-т. Тернопіль: КРОК, 2014. С. 232–234.
 8. Мотиваційна основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : “Філологія” : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Ступак І. В.]. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2014. Вип. 8. Т. 2. С. 180–182.
 9. Словотвірна деривація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах // Актуальні питання гуманітарних наук : [міжвуз. зб. наук. пр. Дрогобицького держ. педаг. ун-ту ім. І. Франка] / [ред.-упор. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич : Посвіт, 2015. Вип. 11. С. 134–140.
 10. Методологічна база аналізу номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” [зб. наук. пр.] / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. Острог : Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2016. Вип. 60. С. 216–220.
 11. Номінації одягу як джерело походження онімної лексики в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : “Філологія” : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Ступак  І. В.]. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. Вип. 21. Т. 2. С. 148–151.
 12. Зовнішня мотивація номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах / В. А. Птуха // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Олексенко. Випуск 32 / Херсонський державний університет. Херсон : ХДУ, 2018. С. 109–114.

IDBTE4M CODE 87


[uname] Linux server95.knlu.edu.ua 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64 #1 SMP Fri Feb 24 14:31:22 UTC 2017 x86_64 [/uname]